Szukaj
Archiwa

Rezerwat leśny „Gałków”

Rezerwat leśny „Gałków”- położony jest na terenie leśnictwa Gałków (oddz. 240 a-d, 241 a-d, 244 a-c) w nadleśnictwie Brzeziny obręb Regny. Rezerwat został utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 lipca 1958 r. i tym samym jest najstarszym rezerwatem w Nadleśnictwie Brzeziny. Zajmuje powierzchnię 57.85 ha z czego 56.35 stanowi powierzchnia leśna. Celem powołania rezerwatu jest zachowanie fragmentu lasu bukowo – jodłowego o cechach pierwotnych. Buk i jodła rosnące w rezerwacie występują na swoich geograficznych granicach zasięgu. Buk występuje na wschodniej a jodła na północnej granicy zasięgu. Rezerwat jest jednym z nielicznych w okolicach Łodzi, który daje wyobrażenie o tym, jak wyglądały kiedyś puszcze pokrywające tereny, zajęte obecnie przez miasta i infrastrukturę przemysłową. Zachował się tu naturalny drzewostan charakterystyczny dla wysoczyzn morenowych w obszarze wododziałowym Wisły i Odry, o zbliżonym do naturalnego układzie stosunków biocenotycznych (Olaczek, Sowa 1971).

Drzewostan rezerwatu budują: buk, jodła, dąb – występują też domieszki grabu, wiązu, klonu zwyczajnego, topoli osiki na obrzeżach rezerwatu notuje się występowanie sosny i brzozy. Występują też sporadycznie osobniki modrzewia europejskiego Larix decidua, które są pozostałością po hodowli z lat 70 tych. Ogólnie można określić las jako jodłowo-bukowy z podzwiązku Galio-Abieton. W rezerwacie występują głównie gleby brunatne wytworzone na glinach morenowych. W miejscach obniżonych i zagłębieniach terenu po opadach deszczu obserwuje się stagnację wody na powierzchni. Spowodowane jest to słabą przepuszczalnością gliny. Odczyn gleby jest kwaśny i waha się między pH 5 do 6.

Flora opisywanego rezerwatu składa się z 101 gatunków roślin naczyniowych oraz z 17 gatunków mszaków. Runo ma charakter acydofilny i należą do niego m.in. takie gatunki roślin naczyniowych jak: borówka czarna, konwalijka dwulistna, kosmatka owłosiona, zawilec gajowy, nerecznica krótkoostna, jastrzębiec leśny, szczawik zajęczy, siódmaczek leśny oraz wietlica samicza. Do najczęstszych gatunków mszaków należą rokietnik pospolity, żurawiec falisty, rokiet cyprysowaty, borześlad (knotnik) zwisły a także widłoząb górski, który występuje tu nieco częściej niż w innych lasach (Olaczek, Sowa 1971). Występują tu również chronione i zagrożone gatunki roślin m.in. bluszcz pospolity, jodła pospolita, konwalia majowa, kruszyna zwyczajna, marzanka wonna, przylaszczka pospolita. W trakcie badań nad chrząszczami z rodziny biegaczowatych w wybranych rezerwatach okolic Łodzi (Jaskuła 2003) na terenie rezerwatu Gałków stwierdzono następujące gatunki chronionych chrząszczy: Biegacz polny, Biegacz zielonozłoty, Biegacz granulowany, Biegacz ogrodowy, Biegacz fioletowy.
W rezerwacie znajduje się kilkadziesiąt drzew bukowych w wieku 16 – 200 lat. Wiek niektórych szacuje się nawet na ponad 250 lat. Ponadto rośnie tu 5 pomnikowych drzew, są to buki o obwodach 332-516 cm i wysokości 25 m.
Na terenie rezerwatu realizowana jest ochrona częściowa, czyli taka, która dopuszcza stosowanie różnych zabiegów ochronnych, hodowlanych i pielęgnacyjnych. Aktualnie rezerwat nie posiada planu ochrony.
Ścieżka edukacyjno – przyrodnicza w leśnictwie Gałków. Istnieje tu punkt edukacyjny składający się z szeregu tablic informujących o strukturze, zależnościach i funkcjonowaniu lasu. Punkt eduka-cyjny wyposażony jest w siedziska i stoły, co umożliwia przeprowadzenie tzw. „zielonych lekcji”.

Artykuł przygotował Marcin Mikołajczyk


Materiały źródłowe:
Jaskuła R. 2003. Carabid beetles (Coleoptera: Carabidae) of some nature reserves near Łódź. Parki nar. Rez. Przyr, 22: 549 – 560.
Mapa przyrodnicza „Lasy Spalsko-Rogowskie”. Wyd. Nadleśnictwo Brzeziny
Mikołajczyk M. 2006. Walory przyrodnicze gminy Koluszki. Praca magisterska.
Sowa R., Olaczek R. 1971. Roślinność lasu jodłowo-bukowego rezerwatu Gałków pod Łodzią. Zakład Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

 

Print Friendly, PDF & Email