Szukaj
Archiwa

Śmieci – nowelizacja przepisów

Terminy wywozu śmieci

Uwaga! Od grudnia 2015r. obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

Gałkówek Parcela, Gałków Duży, Gałków Mały – REJON VI

Gałków Mały – REJON VII

Borowa, Zielona Góra – REJON XII

 

Więcej informacji znajduje się tutaj – kliknij

 ——————————————————-

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców zapraszam do zapoznania się z „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koluszki”, który zamieszczamy pod artykułem. Rada Miejska w Koluszkach wypełniając obowiązek nałożony przez ustawodawcę przyjęła uchwałą nr XVII/09/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku powyższy regulamin. Dokument ten zacznie obowiązywać 14 dni po ogłoszeniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Regulamin utrzymania i czystości na terenie Gminy Koluszki

——————————————————-

Podstawowe informacje o nowych zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi.

Nawiązując do poprzedniej informacji dotyczącej nowych zasad na temat „wywozu śmieci” z naszych posesji należy dopowiedzieć kilka słów o deklaracjach. Jak wszystkim już wiadomo w stosownym czasie jesteśmy zobowiązani do rozwiązania dotychczasowych umów na odbiór odpadów zawartych z firmą wywozową.
Zgodnie z nowymi przepisami wynikającymi ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy mieszkaniec zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Wzór deklaracji został określony przez Radę Miejską w Koluszkach w drodze uchwały nr XXVII/11/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Koluszki. Uchwała ta wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i dopiero wtedy będzie można rozpocząć składanie deklaracji, o czym zostaną Państwo poinformowani w kampanii informacyjnej.
Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji (która zastępuje umowę), w której sam określi:

1. ilość osób zamieszkujących nieruchomość (czyli osób faktycznie przebywających w naszej nieruchomości);
2. rodzaj odbieranych odpadów komunalnych;
3. wysokość opłat za odbiór odpadów.
Pierwszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach, w terminie do 10 kwietnia bieżącego roku, gdzie zostanie poddana kontroli i weryfikacji przez pracowników odpowiedzialnych za wprowadzenie nowych przepisów. Nie wypełnienie tego obowiązku spowoduje wszczęcie postępowania, które w konsekwencji doprowadzi do wydania przez Burmistrza Koluszek decyzji administracyjnej nakładającej na daną nieruchomość opłatę za gospodarowanie odpadami. Warto podkreślić, że taka droga nie dopuszcza możliwości korzystania z segregacji odpadów, co wiąże się z wyższą opłatą. Do pierwszej deklaracji każdy właściciel musi dołączyć kserokopię dotychczas zawartej umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne. Należy pamiętać, że w przypadku każdorazowej zmiany danych bądź zmiany stawki opłaty za odbieranie odpadów, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Złożenie deklaracji stanowi podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnych za nie wnoszenie opłat, stosownie do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 roku Nr 229, poz. 1945 z późniejszymi zmianami).

Kolejnym obowiązkiem wynikającym ze zmiany „ustawy śmieciowej” jest określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym Rada Miejska w Koluszkach podjęła w dniu 28 stycznia 2013 roku uchwałę nr XVII/10/2013 w przedmiotowym zakresie.
Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami, którą sami określimy w złożonej deklaracji, wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości BEZ WEZWANIA, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, w terminach:

za miesiące styczeń – luty do 10 marca danego roku,
za miesiące marzec – kwiecień do 10 maja danego roku,
za miesiące maj – czerwiec do 10 lipca danego roku,
za miesiące lipiec – sierpień do 10 września danego roku,
za miesiące wrzesień – październik do 10 listopada danego roku,
za miesiące listopad – grudzień do 10 stycznia następnego roku, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
Pierwszą opłatę tj. opłatę za okres od 01 lipca 2013 do 31 sierpnia 2013 należy wnieść do10 września 2013 roku. Opłatę można będzie uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach lub przelewem na rachunek bankowy, który zostanie podany do publicznej wiadomości w późniejszym terminie.

Print Friendly, PDF & Email