Szukaj
Archiwa

Budżet obywatelski 2020 – głosujemy max na 3 projekty

ZASADY GŁOSOWANIA  NA WYBRANE PROJEKTY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY KOLUSZKI NA 2020 ROK

Karty do głosowania, według określonego wzoru zamieszczone zostaną w wersji elektronicznej na stronie www.koluszki.pl, a także w formie papierowej w Kancelarii Ogólnej, Biurze Promocji i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz w prasie lokalnej.

 

Głosowanie trwa do 18 grudnia 2019 r.

Do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec Gminy Koluszki, stale zamieszkały na terenie Gminy.

 Głosowanie odbywa się bezpośrednio w wyznaczonych miejscach (Urząd Miejski

 1. w Koluszkach), korespondencyjnie lub elektronicznie przez 14 dni kalendarzowych.
 2. Karty do głosowania można składać: 
 3. osobiście: w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65,
 4. listownie na adres: Gmina Koluszki, ul. 11 Listopada 65, 95 – 040 Koluszki z dopiskiem: „Budżet Obywatelski”, przy czym za ważne uznaje się karty, które wpłyną do Urzędu najpóźniej w ostatnim dniu głosowania,
 5. mailowo: na adres: um@koluszki.pl, w formie zeskanowanych kart.
 6. Głosować można tylko raz poprzez postawienie znaku „X” przy maksymalnie 3 projektach, we wskazanej na karcie do głosowania rubryce.
 7. Osoba składająca kartę do głosowania ma obowiązek podać na karcie do głosowania swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania).
 8. Za ważne uznaje się głosy oddane przez osoby uprawnione na poprawnie i czytelnie wypełnionych
  kartach do głosowania, zgodnie z ustalonym wzorem, na których postawiono znak „X” przy nie więcej niż 3 projektach.
 9. Głos uznaje się za nieważny, jeśli:
 10. na karcie nie wybrano żadnego projektu / zadania lub wybrano więcej niż 3 projekty / zadania,
 11. imię i nazwisko, adres zamieszkania wpisane na karcie są nieczytelne,
 12. kartę do głosowania złożono na formularzu innym, niż udostępniony przez Urząd Miejski w Koluszkach,
 13. jeżeli głosujący odda więcej niż jedną kartę w konsultacjach, wszystkie karty złożone przez daną osobę uznaje się za nieważne.

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze są wyłączone